Speed Dating Australia Pty Ltd. Established 2004. Sydney.